นโยบายและวัตถุประสงค์ของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอยภัย

บริษัท เม๊กกาซี จำกัด มุ่งมั่นในการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013