นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เม๊กกาซีจำกัด

Megazy Personal Data Protection Policy

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เม๊กกาซีจำกัด Megazy Personal Data Protection Policy บริษัท เม๊กกาซีจำกัด (“บริษัทเม๊กกาซี”) มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิในข้อมูล ส่วนบุคคล จึงได้ดำเนินการประกาศใช้“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เม๊กกาซีจำกัด (Megazy Personal Data Protection Policy)” เพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดย บริษัทเม๊กกาซีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด

คำนิยาม

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล หรือนิติ บุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเม๊กกาซีตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียง เท่าที่ มีความจำเป็นต่อการดำเนินกิจการของ บริษัทเม๊กกาซีเท่านั้น และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง บริษัทเม๊กกา ซีจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ และให้ความยินยอมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่ บริษัทเม๊กกาซี เห็นสมควร

วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร หรือการให้บริการอื่นใด ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็น ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้รับบริการ และนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงที่สุด
3. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายหรือ แคมเปญ (Campaign) ต่อผู้บริโภค ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ไปรษณีย์ การส่ง ข้อความ SMS การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด
4. เพื่อการดำเนินการอันเป็นปกติของการประกอบกิจการของบริษัท เช่น การทำนิติกรรมสัญญา การจัดซื้อ จัดจ้าง การสมัครงาน การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือการติดต่ออื่นใดของ บริษัทเม๊กกาซี
5. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการของ บริษัทเม๊กกาซีตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น การให้บริการออกแบบ บริหาร จัดการ พัฒนา และบำรุงรักษา ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และโปรแกรมทุกประเภท การประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำหน่าย สินค้าและให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประกอบกิจการรับเป็นตัวแทน นายหน้า จำหน่ายตั๋วเดินทางทุกประเภท รวมทั้งโรงแรม ที่พักภายในและต่างประเทศ การประกอบกิจการ ธุรกิจจัดนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด เป็นต้น
6. เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ของ บริษัทเม๊กกาซี ทั้งนี้ไม่ว่าการเสนอขายสินค้า หรือบริการนั้นจะดำเนินการโดย บริษัทเม๊กกาซีหรือพันธมิตรทางธุรกิจก็ตาม
7. เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือบริการของ บริษัทเม๊กกาซีหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามธุรกรรมที่ท่านได้มี ต่อบริษัทเม๊กกาซีหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลที่จัดเก็บ และระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากร วัน เดือน ปีเกิด สถานภาพการสมรส หรือสถานภาพทางทหาร เป็นต้น
2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดย บริษัทเม๊กกาซีจะ ดำเนินการขอความยินยอมจาก ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีก่อนการดำเนินการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท เช่น ข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสวัสดิการของ พนักงาน หรือลูกจ้าง การเก็บภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย การเก็บข้อมูลเพื่อ เข้าอาคารสถานที่ เป็นต้น5. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่เว็บไซต์ (Cookies) หรือ ข้อมูลจากการสมัครรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น 6. ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลด้านการชำระเงินด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินธุรกรรม หรือมีนิติกรรมกับ บริษัทเม๊กกาซี รวมถึงการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
7. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่

 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เพื่อใช้บันทึกระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสาร เช่น เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล หรือความพิการของพนักงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของพนักงาน

 บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือตามระยะเวลาที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรืออายุความทางกฎหมาย หรือ เพื่อเหตุอื่นตามนโยบาย และข้อกำหนดของ บริษัทเม๊กกาซี

ข้อยกเว้นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ในกรณีที่ บริษัทเม๊กกาซีต้องดำเนินการให้สอดคล้องต่อกฎหมายจึงต้องดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ได้แก่

 • การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจการกำกับดูแล หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

2. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนิติกรรมสัญญา บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเนื่องมาจาก หน้าที่ตามนิติกรรม หรือสัญญาที่ท่านได้มีอยู่กับ บริษัทเม๊กกาซีได้แก่

 • การให้บริการสื่อสารมวลชนด้วยสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม(Social Media)รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในทางธุรกิจ การลงทุน การร่วมประกอบกิจการ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเรียกชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อ บริษัทเม๊กกาซี
 • การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรภายใน บริษัทเม๊กกาซีเพื่อประโยชน์แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง เช่น การดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการประกันชีวิต และ/หรืออุบัติเหตุ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้าง รวมถึงการชำระภาษี

3. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บริษัทเม๊กกาซี เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท เช่น การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพจากกล้อง วงจรปิด การแลกบัตร หรือเอกสารราชการที่ยืนยันตัวตน หรือการบันทึกข้อมูลใด ๆ ของผู้ติดต่อเพื่อ เข้าอาคารสถานที่ เป็นต้น
 • การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี เพื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การบันทึกภาพ และ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัท กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาของ บริษัทเม๊กกาซี

4. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ บุคคล
5. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามอำนาจ รัฐที่บริษัทได้รับมอบหมาย
6. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การวิจัย หรือสถิติ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลภายนอก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่
1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษา2. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่ง ใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น
3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ ด้านการศึกษาวิจัย บริษัทรับพัฒนาเทคโนโลยี ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
4. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์ใด ๆ ของ บริษัทเม๊กกาซี
5. ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริษัทโฆษณา เพื่อแสดงข้อความโฆษณาเกี่ยวกับบริการของ บริษัทเม๊กกาซี

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทเม๊กกาซีดำเนินการจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ ดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ นอกจากนั้น บริษัทเม๊กกาซียังกำหนดให้บุคลากรของบริษัท หรือผู้รับจ้าง ภายนอก ดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น การเข้ารหัสข้อมูล หรือมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจ หรือการดำเนินการโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทเม๊กกาซีเคารพต่อสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิต่าง ๆ อันเป็นไปตามบทบัญญัติทาง กฎหมายได้ ดังนี้
1. สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวย่อมเป็นไปตามขั้นตอน และ วิธีการที่ บริษัทเม๊กกาซีกำหนด
2. สิทธิในการขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ บริษัทเม๊กกาซีอย่างไรก็ดีบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย คำสั่งศาล หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
3. สิทธิในการให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ บริษัทเม๊กกาซีได้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

 • ขอให้ บริษัทเม๊กกาซีส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทเม๊กกาซีส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
5. สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการปฏิเสธการร้องขอดังกล่าวหากมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติ ทางกฎหมาย
6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทเม๊กกาซีระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านได้ ตามเหตุที่กฎหมายได้บัญญัติให้สิทธิไว้
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านเห็น ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทเม๊กกาซีดำเนินการจัดเก็บไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิร้องขอต่อ บริษัทเม๊กกาซีให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องได้
8. สิทธิในการร้องเรียน หากท่านเห็นว่า บริษัทเม๊กกาซีในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถดำเนินการร้องเรียนต่อ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ได้

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 การดำเนินกิจการของ บริษัทเม๊กกาซีอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังต่างประเทศ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ (Server) ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบประมวลผลแบบคราวด์ (Cloud) ซึ่งอาจมีมาตรฐานการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย หาก บริษัทเม๊กกาซีมีความ จำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า มาตรฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการ ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ รวมถึงเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติให้ สามารถดำเนินการได้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อสังคม (Social Media)

 กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครสมาชิก หรือขอรับบริการจาก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันใด ๆ ของ บริษัทเม๊กกาซีผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) รายอื่น ๆ บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายของผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) นั้น ๆ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทเม๊กกาซีทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) บริษัทเม๊กกาซีจะขอความยินยอมก่อนการ ดำเนินการ และท่านสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตามรูปแบบ และวิธีการที่ บริษัทเม๊กกาซี กำหนด อย่างไรก็ดีการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับ บริการตรงต่อความต้องการของท่าน

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการพิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเหมาะสม ซึ่งการ ดำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทเม๊กกาซีจะได้ดำเนินการ ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทเม๊กกาซีหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เห็นสมควรต่อไป

การติดต่อ

บริษัทเม๊กกาซี จํากัด
เลขที่ 21/61-62 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-203-1240-2
โทรสาร : 02-203-1248
E-mail : [email protected]

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เม็กกาซี จำกัด (Megazy Personal Data Protection Policy) ฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานของ บริษัทเม๊กกาซีทราบ และ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564